Obchodné podmienky

I. VYMEDZENIE POJMOV

  • 1. predávajúci- webMart, s.r.o., Potočná 660/19, Selce 976 11, IČO: 47 433 914, DIČ: 2023871432,  ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu www. Paplonik.sk
  • 2. kupujúci- fyzická osoba spotrebiteľ, podnikateľ fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
  • 3. tovar- produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.lacné obliečky.sk.
  • 4. elektronická objednávka- odoslaný elektronický formulár s obsahom informácií o kupujúcom, zoznamom objednaného tovaru z ponuky predávajúceho a cenou za objednaný tovar, spracovaný systémom obchodu.

II. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  • 1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom elektronickej objednávky. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí v akom prichádzajú.
  • 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.
  • 3. Predávajúci potvrdí elektronickú objednávku / e-mailom, telefonicky/, čím dôjde k vzniku záväzkoprávneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
  • 4. Kupujúci má právo stornovať objednávku len v deň jej vystavenia. Objednávky je možné stornovať telefonicky, e-mailom, príp. osobne. Akceptovanie storna objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu telefonicky, e-mailom alebo osobne.
  • 5. V súlade s ustanoveniami § 12 odst. 1 Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má kupujúci právo v lehote do 14 pracovných odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Vrátený tovar musí byť doručený na adresu predávajúceho formou bežného alebo obchodného balíka prostredníctvom pošty alebo zásielkovej spoločnosti. Tovar vrátený prostredníctvom dobierky nepreberáme. Vrátený tovar nesmie javiť známky opotrebenia, nesmie byť poškodený a musí byť kompletný. K tovaru je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla faktúry, dátumom prevzatia tovaru a čísla účtu na vrátenie sumy zaplatenej za tovar.. Kúpna cena za tovar bude kupujúcemu vrátená do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

III. DODACIE PODMIENKY

  • 2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe od prijatia elektronickej objednávky. V prípade, že sa tovar nachádza na sklade u predávajúceho, je expedovaný nasledujúci deň po prijatí a potvrdení objednávky.
  • 3. V prípade, že sa tovar na sklade nenachádza, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu.
  • 4. Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške.
  • 5. Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad a všetky ostatné doklady potrebné na prevzatie a používanie tovaru.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

  • 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
  • 2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu za tovar pri jeho prevzatí.
  • 3. Cena za prepravu objednaného tovaru je 4,90€

V. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

  • 1. Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
  • 2. Záruka na tovar sa vzťahuje na preukázateľné výrobné vady spôsobené výrobcom zistené pri dodávke tovaru alebo počas jeho používania.
  • 3. Záruka na tovar sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym používaním a ošetrovaním tovaru spôsobené kupujúcim. Záruka sa taktiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
  • 4. Kupujúci upovedomí o reklamácii tovaru predávajúceho ihneď po zistení závady e-mailom alebo telefonicky. Reklamovaný tovar zašle na adresu predávajúceho spolu so stručným popisom závady ako balík, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby. Dopravné náklady znáša kupujúci.
  • 5. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie obvykle v lehote do 3 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • 1. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov , aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie,  ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho súvisiacej s odoslaním objednaného tovaru kupujúcemu a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci sa zaväzuje informácie o kupujúcich nepostupovať tretím subjektom ani ich inak komerčne využívať.
   Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely predaja a doručenia objednaného tovaru kupujúcemu.
  • 2. V prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom /hackerom/, si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti. Horeuvedené pravidlá používania osobných údajov neplatia len v tejto situácii.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  • 1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
  • 2. Vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami, ktoré nie sú vymedzené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a Zákona o elektronickom obchode.
  • 3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú

Copyright © 2014 Paplónik.sk - Všetky práva vyhradené.   Tvorba web stránok: www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin